Harmonogram produkcji

Production Scheduler

Production Scheduler (PS) upraszcza i przyspiesza tworzenie harmonogramu produkcji w krótkich okresach z uwzględnieniem ograniczeń zasobów produkcyjnych. To jeden z ważniejszych elementów systemu APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji DELMIA Ortems. Moduł PS wykorzystuje wydajny algorytm tworzenia harmonogramu produkcji (silnik optymalizacyjny). Oprogramowanie pozwala zbierać i przetwarzać dane na temat zapotrzebowania, procesu produkcji i stanu zapasów.

Production Scheduler sprawia, że tworzenie harmonogramu produkcji odbywa się szybko i jest otwarte na elastyczne dopasowanie do zmieniających się warunków środowiska produkcji. Korzystając z naszego oprogramowania, możesz manualnie ingerować w harmonogram i planowanie produkcji. Zmodyfikujesz bez problemu każdy aspekt harmonogramu, a oprogramowanie uwzględni ograniczenia związane m.in. z dostępnością i wykorzystaniem maszyn, umiejętnościami i wiedzą pracowników, specyfiką produkowanych wyrobów oraz logistyką wewnętrzną.

Przygotuj harmonogram produkcji i zleceń - szybko i dokładnie

Planuj zlecenia na czytelnym ekranie

Awaria maszyny?
Nagłe L4?

Koryguj harmonogram na bieżąco

Harmonogramowanie produkcji i zleceń - szybko i dokładnie

Production Scheduler (PS) to narzędzie, które ułatwia i przyspiesza tworzenie krótkoterminowego harmonogramu produkcji. Z Production Schedulerem w krótkim czasie stworzysz precyzyjny harmonogram, uwzględniający takie zmienne jak dostępność maszyn i pracowników, czy czasy przezbrojeń i wiele innych.

Ekran - Zaplanuj harmonogram produkcji i zleceń

Tworzenie harmonogramu: zlecenia na czytelnym ekranie

Na graficznym interfejsie narzędzia łatwo zarządzisz zleceniami. Wszystkie operacje pokazane są na osi czasu jako kolorowe kafelki, które możesz dowolnie przestawiać, modelując harmonogram.

Co ważne, operacje mogą być od siebie zależne. Jeśli przesuniesz jedno zadanie, to wszystkie inne zadania powiązane z nim przesuną się automatycznie i adekwatnie zmienią plan i harmonogram produkcji.

Przykład: Awaria maszyny? Nagłe L4?

Production Scheduler pozwoli Ci ograniczyć do minimum konsekwencje wynikające z nieprzewidzianych wydarzeń na produkcji. Możesz zarządzać opóźnionymi operacjami manualnie oraz przesuwać je na inne maszyny, albo możesz pozwolić systemowi samodzielnie przebudować harmonogram w automatyczny sposób.

Silnik optymalizacji automatycznie rozłoży opóźnione zlecenia tak, aby wydajność produkcji spadła jak najmniej. Uwzględni także wszystkie kluczowe zmienne, między innymi takie jak inne dostępne maszyny, czasy przezbrojeń, czy nawet priorytet zleceń dla różnych klientów.

Ekran - Główny harmonogram produkcji przykład

Koryguj harmonogram na bieżąco

Production Scheduler pozwoli Ci szybko dopasować się do zmiennych warunków produkcyjnych. Z łatwością uwzględnisz umiejętności i wiedzę poszczególnych pracowników, specyfikę produktów oraz logistykę wewnętrzną.
Wszystkimi zmiennymi zarządzisz łatwo i szybko, a co najważniejsze – w czasie rzeczywistym. Twój harmonogram będzie zawsze aktualny!

Planuj w zgodzie z priorytetami firmy

Z narzędziem do harmonogramowania produkcji, planista podejmie decyzje planistyczne, które wpisują się w aktualną strategię produkcyjną firmy. Production Scheduler pozwala analizować aktualną sytuację na produkcji i tworzyć symulacje różnych harmonogramów oraz porównywać je ze sobą.

Planista łatwo dobierze strategię tworzenia harmonogramu do aktualnych potrzeb firmy i np. maksymalnie skróci przezbrojenia na produkcji oraz zgodnie z priorytetem potraktuje zlecenia dla wybranego klienta.

Z Delmia Ortems Production Scheduler…

Pytania i odpowiedzi

Dla prawidłowego działania systemu należy zapewnić odpowiednie dane o modelu produkcji, czyli informacje o zasobach produkcyjnych czy produktach, komponentach i surowcach koniecznych do realizacji produkcji. Trzeba też dostarczyć informacje o operacjach produkcyjnych, które odzwierciedlają procesy produkcyjne – dla każdej z operacji wskazujemy np. jej wydajność czy czas trwania w odniesieniu do liczby przetwarzanych jednostek.

Wszystkie tego typu informacje muszą też być połączone w specyfikację materiałową (BOM) i w marszrutę produkcyjną. 

Następnie na koniec wprowadzamy wszystkie kryteria optymalizacji planu, np. czasy przezbrojenia, czy priorytety maszyn.

Tak; planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych oraz poszczególnych operacji może być przeprowadzone zarówno na grupę maszyn jak i na każdą z maszyn z osobna. 

Jeśli do wykonania operacji wskażemy tylko jedną, dedykowaną maszynę, to system tylko na niej będzie pozycjonował operacje. Jeśli natomiast przypiszemy grupę maszyn (maszyny alternatywne), system wybierze jedną maszynę z grupy – tę, która jest najlepszym wyborem w danej sytuacji planistycznej (np. ze względu na dostępność).

To zależy od definicji wydajności maszyny. Jeśli rozumiemy ją jako czas dostępny, to wskaźnik ten jest liczony jako stosunek czasu łącznych operacji zaplanowanych na danej maszynie do jej pełnego czasu dostępności. 

Jeśli wydajność rozumiemy jako liczbę jednostek możliwych do wykonania przez maszynę, to system porównuje liczbę jednostek zleconych w operacjach produkcyjnych do łącznej wydajności maszyny.

Machines Gantt Charts (wykres Gantta dla maszyn) – rodzaj wykresu słupkowego, który służy do wizualnego wyświetlania harmonogramu pracy maszyn. Obrazuje on przepływ zaplanowanych operacji w określonym przedziale czasu. Działania te są planowane dla tych zasobów, które posiadają wolne moce produkcyjne i technologicznie mogą wykonać określoną operację. Taki układ graficzny ułatwia planistom planowanie i kontrolowanie planu produkcji.

MPS (Master Production Schedule, Główny Harmonogram Produkcji) – szczegółowy plan produkcji danego produktu w rozbiciu na określone interwały czasowe (np. dni, tygodnie czy miesiące), przygotowywany na podstawie prognoz popytu na dany asortyment, poszerzanych o odnotowane w systemie zamówienia. W skład MPS wchodzą 3 podplany logistyczne: plan zapotrzebowania, plan produkcji, plan zapasów.

MTS (Make to Stock, produkcja na zapas) – tradycyjna strategia produkcji stosowana przez firmy w celu dopasowania zapasów do przewidywanego zapotrzebowania konsumentów. Zamiast ustalać poziom produkcji, a następnie próbować sprzedawać towary, firma korzystająca z modelu MTS szacuje wielkość zamówień na produkty, a następnie zaopatrza się w wystarczającą ilość zapasów, aby zrealizować te zamówienia. Taki model produkcji stosowany jest w branży FMCG, farmacji, produkcji artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej.

Production Schedule (harmonogram produkcji) – szczegółowy harmonogram wytworzenia danego asortymentu wyrobów, z podziałem na partie produkcyjne oraz z ustalonymi szczegółowymi terminami rozpoczęcia i zakończenia każdej partii.

Procurement Planning (planowanie zamówień) – proces identyfikacji i konsolidacji wymagań na poszczególne surowce, komponenty itp. oraz określenia ram czasowych ich zamówień w celu posiadania ich w odpowiednim, wymaganym przez klienta czasie. Dobrze przygotowany plan zamówień zawiera identyfikację i wybór dostawców/wykonawców/konsultantów.

PS (DELMIA Ortems Production Scheduler) – moduł, który służy do tworzenia i obsługi szczegółowego harmonogramu produkcji w perspektywie krótkoterminowej. Bazując na sprawdzonym mechanizmie (silniku optymalizacyjnym), optymalizuje wykorzystanie zasobów produkcyjnych, zapewniając w ten sposób zawsze wykonalny, zoptymalizowany plan dzięki właściwemu sekwencjonowaniu operacji na produkcji. Production Scheduler umożliwia użytkownikowi manualną interakcję z planem. W oparciu o graficzne narzędzia decyzyjne, każdy aspekt planu można modyfikować, mając pewność, że wszystkie ograniczenia produkcyjne i materiałowe będą w pełni respektowane.

Unit Manufacturing (produkcja jednostkowa) – produkcja realizowana na zlecenie klientów. Konstrukcja i technologia są zwykle indywidualne, powtarzalność produkcji jest niewielka lub żadna.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Zobacz pozostałe proponowane rozwiązania

Planowanie produkcji

- Manufacturing Planner

Oferuje analizę obciążeń
i identyfikację wąskich gardeł produkcyjnych w celu oceny możliwości produkcyjnych dla planowania średnio- i długo-terminowego.

Synchronizowany system MRP

- Synchronized Requirements Planner

Modułu do planowania zapotrzebowania materiałowego (system MRP), który obsługuje wielopoziomową strukturę BOM (ang. Bill of Materials). Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

Z narzędzia do harmonogramowania produkcji APS Production Scheduler korzysta już tysiące firm z wielu branż produkcyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia oraz korzyści, jakie może przynieść Twojej firmie – porozmawiajmy.

Ewa Prokulewicz
Business Development Manager

Production Scheduler to moduł wspomagający harmonogramowanie procesów produkcyjnych.

Harmonogram produkcji

Production Scheduler

Production Scheduler (PS) upraszcza i przyspiesza tworzenie harmonogramu produkcji w krótkich okresach z uwzględnieniem ograniczeń zasobów produkcyjnych. To jeden z ważniejszych elementów systemu APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji DELMIA Ortems. Moduł PS wykorzystuje wydajny algorytm tworzenia harmonogramu produkcji (silnik optymalizacyjny). Oprogramowanie pozwala zbierać i przetwarzać dane na temat zapotrzebowania, procesu produkcji i stanu zapasów.

Production Scheduler sprawia, że tworzenie harmonogramu produkcji odbywa się szybko i jest otwarte na elastyczne dopasowanie do zmieniających się warunków środowiska produkcji. Korzystając z naszego oprogramowania, możesz manualnie ingerować w harmonogram i planowanie produkcji. Zmodyfikujesz bez problemu każdy aspekt harmonogramu, a oprogramowanie uwzględni ograniczenia związane m.in. z dostępnością i wykorzystaniem maszyn, umiejętnościami i wiedzą pracowników, specyfiką produkowanych wyrobów oraz logistyką wewnętrzną.

ZALETY

Zalety harmonogramowania produkcji przemysłowej z użyciem Production Scheduler

  • łatwe tworzenie i optymalizacja krótkoterminowych (dni, godziny) planów produkcji
  • elastyczne dostosowywanie harmonogramu do zmian w procesie produkcji
  • efektywne zarządzanie wydajnością produkcji
  • tworzenie harmonogramów dla poszczególnych produktów i operacji
  • błyskawiczna optymalizacja harmonogramu produkcji z uwzględnieniem ograniczeń zasobów produkcyjnych