ARTYKUŁ

Produkcyjne wskaźniki efektywności KPI -
Jak system APS Delmia Ortems ułatwia ich analizę?

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI (Key Performance Indicators) są chlebem powszednim Zarządu i kadry managerskiej. Wspierają osiąganie celów operacyjnych i strategicznych firmy. Pozwalają obiektywnie ocenić efektywność zakładu na wielu różnych poziomach.

Planiści także korzystają ze wskaźników efektywności KPI do zarządzania planem produkcyjnym. Ponieważ korzystając z nich, mogą łatwo znajdować wąskie gardła na produkcji (np. przeciążenie maszyny).  Podejmować jak najlepsze decyzje planistyczne i strategiczne. Dotyczy to na przykład, planowania przeglądów, zaopatrzenia, czy zakupu nowych narzędzi pracy.


W tym artykule zaprezentujemy przykładowe sposoby zarządzania produkcyjnymi wskaźnikami efektywności KPI przy użyciu prostego i czytelnego interfejsu systemu DELMIA Ortems.

Zarządzanie zasobami w systemie DELMIA Ortems.

Największą zaletą systemów klasy APS jest łatwość zarządzania danymi. Spójrzmy, w jaki sposób planiści mogą układać, zmieniać i analizować plany produkcyjne przy pomocy kilku kliknięć myszy.

Powyższy ekran przedstawia główną aplikację systemu planowanie z wykresem Gantta, w którym konkretne zlecenia produkcyjne na danych maszynach zaplanowane są w ujęciu tygodniowym. 

Oczywiście, parametry te można dowolnie zmieniać, np. zamiast pojedynczych maszyn ustawić grupę maszyn. Całe fabryki, a zamiast ujęcia tygodniowego – godzinowy lub miesięczny. 

Na tym podstawowym widoku planista może interaktywnie zmieniać plan i przenosić operację pomiędzy zasobami. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem maszyny na dowolną operację, z menu kontekstowego wybrać przenieś operację. System podświetli wtedy maszyny zdolne do przyjęcia wybranego zlecenia. 

Następnie, przytrzymując lewym przyciskiem myszy dany kafelek (reprezentujący – w tym przypadku – operację z danego stanowiska), wystarczy przenieść go w inne, puste miejsce i tym samym zmodyfikować plan. 

Sprawdźmy, jak wykorzystać tę funkcję systemu przy planowaniu produkcji i analizie KPI produkcyjnych. 

Jak sprawdzić wskaźniki efektywności KPI konkretnego planu produkcyjnego?

Aby sprawdzić jakość przygotowanego planu produkcyjnego i przeanalizować jego efektywność, wejdźmy w zakładkę efektywność.  Następnie w widoku monitoringu wybierzmy konfiguruj.

Znajdziemy tu 38 standardowych KPI takich jak średnie obciążenie maszyn, średnie opóźnienie czy współczynnik jakości obsługi service rate.

Aby uwzględnić dane KPI w aktualnym planie, przy wybranym wskaźniku zaznaczamy pole “Aktywny”.

Wybierzmy trzy podstawowe, planistyczne wskaźniki efektywności KPI. Wskaźnik service rate (stopień realizacji planu w terminie), maksymalne opóźnienie pojedynczych zleceń i średnie opóźnienie wszystkich zleceń na planie. Po zatwierdzeniu, system automatycznie przeliczy wskaźniki dla aktualnego planu i w prawym, górnym rogu ekranu pokaże wybrane współczynniki.

Widzimy, że maksymalne opóźnienie na tym planie wynosi 2 dni.  Średnie opóźnienie to 5 dni przed planowanym czasem realizacji. Ogólny współczynnik efektywności realizacji zleceń to 94%.

Jeśli planista przeniesie jakieś zlecenie na inną maszynę lub na inny termin, system automatycznie przeliczy wszystkie aktywne KPI.

Automatyczny monitoring wskaźników efektywności KPI.

Dla powyższych wskaźników można ustawić też progi, powyżej lub poniżej których system będzie alarmował o przekroczeniu. Aby ustawić wartości progowe, wchodzimy do menu monitorowania wskaźników i obok aktywnych wskaźników efektywności KPI, wpisujemy minimalne i maksymalne progi w polach Min. i Max.

Załóżmy, że chcemy żeby system poinformował nas, gdy wskaźnik service rate spadnie poniżej 80%, a średni próg opóźnienia przekroczy 1 dzień. W takiej sytuacji kafelki na wykresie Gantta zmienią swój kolor na czerwony.

Dodatkowo, zaznaczmy opcję Automatycznego pokazywania okna ostrzeżeń, aby, poza zmianą koloru zlecenia, system dodatkowo wyświetlił osobne okno z ostrzeżeniem.

Po zatwierdzeniu danych progów, system automatycznie przeniesie je na harmonogram zleceń. Na poniższym zdjęciu widzimy, że wszystkie zlecenia mieszczą się w przyjętych normach. Żaden kafelek nie świeci się na czerwono i nie dostaliśmy powiadomienia o przekroczeniu.

Symulacja awarii maszyny i jej wpływ na wskaźniki efektywności KPI.

Tym razem spróbujmy przewidzieć przyszłość produkcyjną i sprawdźmy, jak awaria maszyny wpłynie na kluczowe wskaźniki efektywności KPI. Aby to zrobić, wejdźmy w kalendarz dostępności maszyn. Po lewej stronie znajdują się maszyny, a liczby w prostokątach oznaczają tryb pracy maszyn w danym dniu; w tym przypadku 38 oznacza 8 godzinna pracę maszyny, w systemie 3 zmian.

Co się stanie, jeśli wyłączymy frezarkę na cały dzień?

Natychmiast zauważymy, jak zasymulowane wydarzenie wpłynęło na wskaźniki produkcyjne. System powiadomił nas o tym dodatkowym alertem.

Jak zoptymalizować plan pod produkcyjne wskaźniki efektywności KPI?

Skoro przewidzieliśmy już wpływ awarii na plan produkcyjny, przejdźmy do kluczowej funkcjonalności systemu DELMIA Ortems, czyli do optymalizowania planu produkcyjnego. Możemy zrobić to manualnie lub automatycznie.

Manualne optymalizowanie planu produkcyjnego pod wskaźniki efektywności KPI.

Pierwszy, podstawowy sposób, to manualne przenoszenie zleceń. Wystarczy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy na daną operację, z menu kontekstowego wybrać przenieś operację i przeciągnąć ją z jednego tygodnia na drugi.

Widzimy, jak z każdym kolejnym przeniesieniem zlecenia na dostępny termin wskaźniki zmieniają się. Wzrasta wskaźnik service rate, a średnie opóźnienie maleje. Planista dokładnie widzi, jak podejmowane decyzje wpływają na efektywność produkcji.

Oczywiście, w każdej chwili możemy dodawać i usuwać wskaźniki, oraz zmieniać ich maksymalne i minimalne parametry.

Automatyczne optymalizowanie planu produkcyjnego pod wskaźniki efektywności KPI.

Drugi sposób zarządzania harmonogramem zleceń jest w pełni automatyczny. DELMIA Ortems samodzielnie zbuduje najbardziej optymalny plan produkcyjny, uwzględniając przy tym ograniczenia produkcyjne, terminy dla klientów czy nieprzewidziane wydarzenia na linii, np. awarię maszyny.

Dla przykładu, zoptymalizujemy plan pod kątem pozycjonowania operacji, aby zmniejszyć czas przezbrojeń. Najpierw dodajmy do aktualnego planu nowy wskaźnik efektywności, czyli czas nastawień. Pokazuje on sumaryczny czas spędzony na przezbrojeniu maszyn w całym horyzoncie planistycznym.

Po zaakceptowaniu tego kryterium, zobaczymy, że dla aktualnego planu wynosi on 7 dni.

Następnie, z menu optymalizacja wybieramy konfiguracja kryteriów i zaznaczmy minimalizuj czasu przezbrojeń. Aby wprowadzić automatyzację w życie, uruchamiamy automatyczny silnik optymalizacji.

Jak widzimy, system tak ułożył plan, aby kluczowe KPI osiągnęły najwyższy poziom przy aktualnych zasobach i możliwości produkcyjnych zakładu.

  • Sumaryczny czas wymagany na przezbrojenia zmalał z 8 do 5 dni
  • Service rate wzrósł z 59% do 83%
  • Średnie opóźnienie zleceń skoczyło z 1 do 3 dni zapasu
  • Maksymalne opóźnienie zlecenia zmalało z 6 do 4 dni roboczych

Indywidualna analiza wskaźników efektywności KPI.

Powyższy przykład pokazuje jak zarządzać całymi liniami i grupami maszyn, jednak system DELMIA Ortems umożliwia też proste analizowanie KPI dla pojedynczych jednostek produkcyjnych według określonych parametrów.

Aby przeanalizować indywidualne wskaźniki efektywności, wchodzimy w zakładkę efektywność, a następnie z wykresów efektywności wybieramy wykres efektywności maszyny.

Widzimy tutaj procentowe wykorzystanie każdego zasobu w danym horyzoncie planistycznym. Planista może łatwo zauważyć, która linia jest najbardziej zajęta (w tym przypadku – linia montażu, z wykorzystaniem na poziomie 87%), a która najmniej (drugi piec z wykorzystaniem na poziomie 27%).

Na kolejnym wykresie oczekiwania maszyny, możemy łatwo sprawdzić które maszyny są statystycznie najmniej używane, choć są dostępne i mogą realizować produkcję.

Inny wykres to czas ustawienia maszyny. Pokazuje planiście ile łącznie trwa ustawienie i przezbrojenie każdego stanowiska.

Co ważne, wszystkie tego typu KPI planista może przenieść i wyświetlać bezpośrednio na wykresie Gantta. Wystarczy wrócić do głównego widoku planistycznego i prawym przyciskiem myszy nacisnąć na panelu z maszynami i z menu konfiguruj przenieść interesujące nas wskaźniki na prawą stronę.

Przenieśmy na wykres Gantta czas przezbrojeń i współczynnik zatrudnienia.

Oba te parametry są teraz widoczne na głównym interfejsie narzędzia, a planista może łatwo je przeanalizować i porównać.

Szybki podgląd wszystkich KPI

Kolejnym narzędziem ułatwiającym pracę planisty, jest szybki i natychmiastowy podgląd wszystkich określonych wskaźników efektywności. Z zakładki efektywność wybieramy opcję ogólna wydajność.

Na zdjęciu widzimy przeliczone wartości wskaźników dla aktualnego planu produkcji. Planista może w łatwy sposób przeanalizować wszystkie możliwe wskaźniki dotyczące zaplanowanych zleceń.

Porównywanie wariantów produkcyjnych.

Aby dowiedzieć się, który plan produkcyjny jest najbardziej korzystny dla firmy, planista może też łatwo porównać ze sobą różne scenariusze. DELMIA Ortems pozwala zapisać każdy zaplanowany plan i zestawić go z innymi.

Wystarczy wejść w zakładkę efektywność i wybrać opcję porównaj symulacje.

System zestawi ze sobą wybrane scenariusze względem określonych KPI. Kafelki oznaczone na zielono pokazują, które scenariusze wypadają w danym kryterium najlepiej, czerwone – które najgorzej.

Raportowanie i eksport planistycznych KPI

DELMIA Ortems umożliwia też eksportowanie powyższych analiz i scenariuszy na 3 różne sposoby.

Jeśli planista chce pokazać Zarządowi czytelne raporty i analizy, może zaprezentować w je module raportowania.

Drugi sposób eksportu to przeniesienie analiz prosto do zewnętrznych systemów BI, np. do CRMa czy ERPa, z których korzysta Zarząd.

Trzeci sposób to eksportowanie danych do formatów arkuszy kalkulacyjnych.

Dzięki temu osoba zajmująca się planowaniem produkcji nie tylko może łatwo nią zarządzać, ale też pokazywać owoce swojej pracy innym pracownikom firmy.

Jak zwykle – przy pomocy kilku ruchów myszy. 🙂

Więcej o systemie DELMIA Ortems, monitorowaniu i harmonogramowaniu produkcji znajdziesz na stronie Akademii APS.

Może zainteresują cię