POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Andea sp. z o.o. i/lub Manufacturo Inc., a także grupa spółek należących do Andea sp. z o.o. (dalej jako: „my”, „nas”, „nasze” itp.) zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe. Aktualną listę spółek należących do Grupy Andea znajdziesz tutaj: https://www.andea.com/company-entities/.

1. Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować: Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalifornii, we wszystkich sprawach dotyczących Manufacturo Inc. i Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować: Jeżeli jesteś mieszkańcem Kalifornii, we wszystkich sprawach dotyczących Andea Corp. i Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:  

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego oraz na jakiej podstawie prawnej

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacjach, gdy jesteś:
1. Administratorem Twoich danych jest Andea Solutions sp. z o.o. oraz Andea sp. z o.o. 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sytuacjach, gdy:
 • odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.andea.com lub https://manufacturo.com/ lub https://andea-aps.com/ i ich subdomeny („Strona”);
 • kontaktujesz się z nami, w tym za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie, osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Kategorie danych osobowych: a) podczas korzystania przez Ciebie ze Strony zapisujemy takie dane, jak Twój adres IP, rodzaj i wersję Twojego urządzenia i przeglądarki internetowej, Twoje decyzje dotyczące plików cookies oraz sposób, w jaki korzystasz ze Strony. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. Jeżeli jednak uda nam się powiązać z Tobą te dane, co może mieć miejsce, gdy będziemy w posiadaniu dodatkowych danych z innego źródła (np. jeżeli zapiszemy takie dane, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie), dane te mogą stać się dla nas Twoimi danymi osobowymi. b) jeżeli zdecydujesz się skontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, wskazanych adresów e-mailowych lub numerów telefonu, pocztą lub osobiście, a także w przypadkach, w których mamy prawo kontaktować się z Tobą, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także adres IP, jeśli korzystasz z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie), oraz dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z łączącą nas relacją lub zebrane z ogólnodostępnych źródeł. 4. Twoje dane osobowe, które uzyskamy będziemy przetwarzać w następujących celach: a) w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub na wiadomości kierowane na nasze dane kontaktowe – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych; b) analizy korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa, dostosowania sposobu wyświetlania Strony i jej personalizacji, zapisywania danych z formularzy w celu zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych; c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie Twojej zgody; d) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracyjnymi oraz poza nimi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych, e) w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest wypełnienie obowiązków zachowania bezpieczeństwa danych osobowych poprzez zachowanie odpowiednich zabezpieczeń.
1. Administratorem Twoich danych jest odpowiednia spółka z Grupy Andea, do której prowadzona jest rekrutacja (ogłoszeniodawca) oraz Andea sp. z o.o. 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych – przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które zostaną Nam przekazane przez Ciebie lub zostaną Nam udostępnione lub zebrane przez Nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz: a) są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z obowiązującego prawa pracy, tj. dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, dotychczasowego zatrudnienia; b) na których przetwarzanie wyraziłeś Nam zgodę (poprzez Twoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, np. przekazanie nam swojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane), tj. dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych i otrzymanych od Ciebie referencjach, wiadomościach, rozmowach z Tobą (inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa pracy); c) są niezbędne do zawarcia i późniejszej realizacji umowy z Tobą, tj. w szczególności dane, które należy wpisać do umowy w przypadku pomyślnego zakończenia rekrutacji; d) są niezbędne na potrzeby realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:
 • wybór odpowiedniego kandydata, który gwarantuje należyte wykonanie powierzonych mu obowiązków, tj. dane zbierane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, m.in. w notatkach sporządzonych podczas rozmów z Tobą;
 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami, przed sądami i organami administracyjnymi oraz innymi podmiotami (w zakresie wszystkich zebranych danych);
 • archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych Twoich danych w związku z ciążącym na nas jako administratorze danych obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych (w odniesieniu do wszystkich gromadzonych danych).
1. Administratorem Twoich danych jest odpowiednia spółka z Grupy Andea pozostająca w relacji z Twoją firmą (prowadzoną działalnością, w tym spółką) lub będąca Twoim pracodawcą/zleceniodawcą. 2. Kategorie danych osobowych: Podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, firma, w której pracujesz, stanowisko, dane kontaktowe. 3. Twoje dane osobowe, które uzyskamy, będziemy przetwarzać w następujących celach: a) w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą/zleceniodawcą – w celu wykonania umowy, której stroną jesteś Ty lub Twój pracodawca/zleceniodawca; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – w tym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych; c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych; d) w celu utrzymywania dobrych relacji biznesowych z Tobą lub Twoim pracodawcą/kontrahentem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych; e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych.  
1. Administratorem Twoich danych jest Andea Solutions sp. z o.o. lub inna spółka z Grupy Andea, która organizuje webinarium, szkolenie lub inne wydarzenie. 2. Kategorie danych osobowych: Przekazane nam przez Ciebie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail, będziemy przetwarzać w celu zapewnienia Ci udziału w w/w wydarzeniach. Jeżeli podasz nam więcej informacji, takich jak numer telefonu, nazwa firmy, stanowisko, źródło informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, informacje o wykorzystywanych narzędziach planowania produkcji, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody w celach marketingowych, jednakże tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. 3. Twoje dane osobowe, które uzyskamy, będziemy przetwarzać w następującym celu: a) w celu organizacji webinariów, szkoleń i innych wydarzeń – na podstawie niezbędności przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi szkoleniowej; b) archiwizacji w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – w tym na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych; c) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli łączy nas z Tobą relacja biznesowa lub na podstawie Twojej zgody.  
1. Administrator Twoich danych: Jeśli jesteś użytkownikiem platformy Manufacturo SaaS, nasza rola może być różna w zależności od celu przetwarzania Twoich danych: a) Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w imieniu spółki, która korzysta z platformy Manufacturo SaaS do własnych celów („Spółka”). Spółka zapewni Ci dostęp do Platformy i będzie przede wszystkim odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych na Platformie. W takim przypadku (gdy naszym celem jest wykonywanie naszych obowiązków wobec tej Spółki) występujemy jako podmiot przetwarzający dane (procesor) i naszym głównym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych oraz ich przetwarzanie zgodnie z umową zawartą ze Spółką. Oznacza to m.in., że jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z Spółką, a jeśli to my otrzymamy Twoje zapytania, przekażemy je Spółce. b) W niektórych przypadkach możemy również występować jako wyłączny administrator danych, np. gdy Twoje dane są niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takich przypadkach to my jako administrator Twoich danych odpowiadamy przede wszystkim za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych. 2. Twoje dane osobowe, które uzyskamy, będziemy przetwarzać w następujących celach: a) w celu udostępnienia i utrzymania platformy Manufacturo SaaS; b) w celu powiadomienia Cię o zmianach w naszej platformie Manufacturo SaaS.

3. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać: 1. w celu kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania tak długo, jak długo prowadzimy korespondencję w sprawie, w której się z nami skontaktowałeś; 2. w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres nieprzekraczający terminu przedawnienia roszczeń; 4. w celach archiwizacyjnych i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w Andea; 5. w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z Platformy (gdy występujemy jako administrator danych) – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu; 6. w celu rekrutacji na konkretne ogłoszenie – do czasu zakończenia weryfikacji Twojej aplikacji i poinformowania Cię o wynikach procesu rekrutacji,
 • jednakże nie dłużej niż do końca kolejnego kwartału kalendarzowego liczonego od dnia, w którym poinformowany zostałeś o wynikach rekrutacji – w przypadku niewyrażenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach lub
 • przez okres 12 miesięcy liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wyraziłeś zgodę lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez Administratora na potrzeby udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
7. w celach marketingowych – I. w przypadku marketingu realizowanego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. przez czas trwania łączącej nas relacji lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu; II. w przypadkach, gdy marketing jest na podstawie Twojej zgody – do czasu wycofania zgody; 8. w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Tobą lub Twoim pracodawcą/zleceniodawcą – przez okres wykonania umowy, w tym realizacji projektów na rzecz Ciebie lub Twojego pracodawcy/zleceniodawcy, a podstawą prawną jest zapewnienie należytego wykonania zobowiązań umownych oraz nasze uzasadnione interesy; 9. w celu utrzymania dobrych relacji biznesowych z Tobą lub Twoim pracodawcą/zleceniodawcą – przez czas trwania naszej relacji biznesowej.

4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie: 1) podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usługi informatyczne, rekrutacyjne, w zakresie komunikacji elektronicznej, hostingowe, marketingowe); 2) podmiotom z Grupy Andea, w szczególności gdy świadczą sobie nawzajem usługi lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych Grupy Andea (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach Grupy); 3) odbiorcom, którym ujawnienia danych wymagają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienie sądu lub innego organu; 4) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie im danych lub gdy przekazanie danych jest niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób albo dla dobra wspólnego.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do USA, z którymi współpracujemy, takim jak niżej wymienieni dostawcy usług. Ilekroć Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zapewnimy, że odbędzie się to w oparciu o ważną podstawę prawną i przy użyciu mechanizmów wymaganych przez prawo.

6. Gdy jesteś mieszkańcem Kalifornii

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy gromadzić i dalej przetwarzać informacje, które mogą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z postanowieniami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. (California Consumer Privacy Act; dalej jako: „CCPA”) zmienionej ustawą o prawach do prywatności stanu Kalifornia z 2020 r. (California Privacy Rights Act; dalej jako: „CPRA”). Ta sekcja dotyczy Ciebie, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii. Kategorie zbieranych i ujawnianych danych, cel zbierania danych, kategorie i źródła danych, odbiorcy danych – zostały opisane w innych częściach niniejszej Polityki Prywatności. Poniżej znajdziesz informacje o sprzedaży danych osobowych. Z uwagi na fakt, że w ramach wrażliwych danych osobowych zostały sklasyfikowane dane geolokalizacyjne, w celu zachowania zgodności z ustawą CPRA, zachęcamy do zapoznania się z Polityką plików cookies, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć tak zwane śledzące pliki cookies. Udostępniliśmy identyfikatory urządzeń oraz aktywność w Internecie, aby ułatwić reklamę online. Oznacza to, że unikalny, możliwy do zresetowania numer, który identyfikuje Twoje urządzenie, został powiązany z aktywnością online i udostępniony innym osobom, które wykorzystują te dane do celów reklamowych i analitycznych (takich jak sieci reklamowe, dostawcy usług w zakresie analizy danych oraz platformy mediów społecznościowych). Szczegóły tego zagadnienia zostały opisane w Polityce Cookies. Przypominamy, że możesz skorzystać z prawa do rezygnacji (opt-out) i prawa do ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowych („Nie sprzedawaj, ani nie udostępniaj moich danych osobowych” i „Ogranicz wykorzystywanie moich wrażliwych danych osobowych”). Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Kalifornijski organ nadzorczy to Kalifornijska Agencja Ochrony Prywatności (CPPA). CCPA ma pełne uprawnienia egzekucyjne w stosunku do reżimu prawnego CCPA/CPRA, a także uprawnienia do badania potencjalnych i rzeczywistych naruszeń oraz do opracowywania przepisów wykonawczych. Opis Twoich praw znajdziesz w kolejnej sekcji.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:
 • uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp.
 • wycofania zgody. Każdorazowo, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 • sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby Twoje dane osobowe były prawidłowe, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności zmiany tych danych, prosimy o informację.
 • przenoszenia danych. Masz prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.
 • usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednak bezwzględne – mogą zaistnieć sytuacje, w których nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia: mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać usunięcia danych osobowych, a my musimy powiadomić również strony trzecie o ich usunięciu.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, masz prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, to masz również prawo do:
  • rezygnacji ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Mieszkańcy Kalifornii mogą odmówić wykorzystywania ich danych osobowych do celów automatycznego wnioskowania, np. profilowania na potrzeby ukierunkowanej reklamy behawioralnej online.
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Mieszkańcy Kalifornii mogą poprosić o dostęp i wiedzę o tym, jak działają technologie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i jakie są ich prawdopodobne wyniki.
  • rezygnacji (opt-out) z „sprzedaży” lub „udostępniania” danych osobowych stronom trzecim. Mieszkańcy Kalifornii mogą zrezygnować z udostępniania i sprzedawania ich danych osobowych specjalnie w celu reklamy behawioralnej, a nie tylko ze sprzedaży danych osobowych.
  • prawa nieletnich. W przypadku mieszkańców Kalifornii wymóg wyrażenia zgody (opt-in) podczas kontaktów z nieletnimi został rozszerzony o udostępnianie danych osobowych w celu reklamy behawioralnej.
  • ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowyc Mieszkańcy Kalifornii mogą domagać się ograniczenia korzystania z tej oddzielnej kategorii danych osobowych, szczególnie w zakresie udostępniania osobom trzecim.
W przypadku każdego z praw wskazanych powyżej możesz się z nami skontaktować w szczególności za pomocą danych kontaktowych.

8. Dostawcy

Andea podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz że Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane do organizacji lub państwa niezapewniających właściwego bezpieczeństwa. W szczególności korzystamy z usług następujących podmiotów trzecich: 1) Google Korzystamy z Google Analytics – usługi analityki internetowej oferowanej przez Google (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St., Dublin 4, Irlandia, w przypadku użytkowników z EOG i Szwajcarii oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, US, w przypadku użytkowników spoza EOG i Szwajcarii), która śledzi i raportuje informacje o ruchu na Stronie, a następnie może je wykorzystać do kontekstualizacji i personalizacji reklam. Możesz zrezygnować z udostępniania Google informacji o Twojej aktywności na naszej Stronie, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (do pobrania z tej strony: https://support.google.com/analytics/ answer/181881?hl=en). Dodatek ten uniemożliwia Google Analytics JavaScript udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności. Możesz też wyłączyć personalizację reklam tutaj: https://adssettings.google.com/. Dane zebrane za pomocą Google Analytics mogą być następnie udostępniane i wykorzystywane przez inne narzędzia z pakietu Google, z których korzystamy (Google Ads, Google Tag Manager i Google Search Console). Korzystamy również z reCAPTCHA, usługi dostarczanej przez Google, która pomaga chronić strony internetowe przed spamem i nadużyciami. „CAPTCHA” jest testem Turinga, który pozwala odróżnić ludzi od botów. Dodając reCAPTCHA do naszej Witryny, możemy blokować zautomatyzowane oprogramowanie. Aby interfejs (API) reCAPTCHA działał, konieczne jest zbieranie informacji o sprzęcie i oprogramowaniu (które w niektórych przypadkach mogą być danymi osobowymi), takie jak dane urządzenia i aplikacji, i ich wysłanie do Google w celu analizy. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie prywatności, odwiedź stronę internetową Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy i https://policies.google.com/terms. 2) Senuto Korzystamy z analizy widoczności Senuto – produktu oferowanego przez firmę Senuto (Senuto sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 6b, 02-705 Warszawa, KRS 0000464809), który analizuje dostosowanie naszej Strony do standardów wyszukiwarek. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Senuto, odwiedź stronę internetową Senuto: https://www.senuto.com/en/privacy-policy/. 3) Semstorm Korzystamy z platformy marketingowej w wyszukiwarkach All-in-one firmy Semstorm – produktu oferowanego przez firmę Semstorm (SEMSTORM International sp. z o.o., ul. Puławska 405 lok. 29, 02-801 Warszawa, KRS 0000587602), która analizuje, w jaki sposób nasz Serwis jest dostosowany do standardów wyszukiwarek. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Semstorm, odwiedź stronę internetową Semstorm: https://app.semstorm.com/privacy-policy. 4) Meta (formerly Facebook) Używamy Piksela Facebooka udostępnianego przez sieć społecznościową Facebook obsługiwaną przez Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej „Facebook”). Piksel Facebooka to mechanizm (fragment kodu JavaScript) śledzący Twoją aktywność na naszej Stronie w celu określenia Ciebie jako grupy docelowej do prezentacji naszych reklam na Facebooku. Piksel Facebooka pomaga nam również śledzić skuteczność naszych reklam do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy odwiedzili naszą Stronę po obejrzeniu naszej reklamy na Facebooku (śledzenie konwersji). Piksel Facebooka przechowuje plik cookies na Twoim urządzeniu – jeśli zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebooka, Twoja wizyta na naszej Stronie zostanie odnotowana na Twoim profilu na Facebooku. Dzięki wykorzystaniu Piksela Facebooka, uzyskujemy dostęp do danych analitycznych (które bardzo rzadko mogą nam wystarczyć do zidentyfikowania Ciebie i stania się Twoimi danymi osobowymi). Facebook gromadzi i dalej przetwarza Twoje dane, które są powiązane z Twoim profilem na Facebooku (lub czasami z innymi Twoimi danymi, jeśli nie masz profilu na Facebooku). W związku z tym Facebook i my jesteśmy uznawani za współadministratorów w odniesieniu do wyżej wymienionego przetwarzania. Umowa o współadministrowanie zawarta między nami a Facebookiem jest dostępna tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Więcej informacji na temat piksela Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142. Informacje o tym, jak Facebook przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 5) Elevato W celach rekrutacyjnych wykorzystujemy Elevato – system rekrutacyjny wspierający pracę działów HR i agencji rekrutacyjnych oferowany przez Elevato S.A. (Elevato S.A., ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000883924). Więcej informacji na temat praktyk Elevato w zakresie prywatności można znaleźć na stronie internetowej Elevato: https://www.elevatosoftware.com/pl/polityka-prywatnosci/  oraz https://www.elevatosoftware.com/pl/bezpieczenstwo-i- rodo/.

Witryny internetowe stron trzecich

Strona zawiera również łącza do witryn internetowych osób trzecich. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również inny podmiot jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi podczas przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

Social Media

Korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych. W przypadku, gdy na naszej stronie internetowej znajduje się link do naszych mediów społecznościowych, prosimy zauważyć, że dostawcy odpowiednich serwisów mediów społecznościowych posiadają swoje własne procedury ochrony danych, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W tym przypadku zaleca się zapoznanie się z politykami prywatności oraz innymi dokumentami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zamieszczonymi na stronach odpowiednich serwisów mediów społecznościowych. Tutaj możesz przeczytać naszą klauzulę informacyjną dotyczącą korzystania z mediów społecznościowych przez nas: http://andea-aps.com/klauzula-media-spolecznosciowe/