FAQ

W Delmia Ortems można stworzyć matrycę przezbrojeń uwzględniającą różne parametry przypisane do produktów, np. kolor farby czy narzędzia z jakiego korzysta maszyna. System posiada wbudowane formuły obliczające czas przezbrojenia i automatycznie wykrywa miejsca na planie, gdzie przezbrojenie jest konieczne.

Czasami przezbrojeń w systemie Delmia Ortems zarządza się z poziomu Harmonogramu Produkcji (Delmia Ortems Production Scheduler).

Delmia Ortems korzysta z modelu produkcji, który uwzględnia wszystkie możliwe ograniczenia produkcyjne, takie jak dostępność linii i operatorów czy terminy dostaw. W systemie konfiguruje się także szereg kryteriów optymalizacji planu – w Delmia Ortems jest ich ponad 80.

Posiłkując się wprowadzonym modelem produkcji i kryteriami optymalizacji, system automatycznie rozkłada operacje tak, by cykl produkcyjny był optymalny, czyli jak najkrótszy.

Delmia Ortems posiada wbudowany wykres z analizą materiałową opartą o przygotowany plan produkcji. Wykres jest aktualizowany w czasie rzeczywistym; jeśli plan się zmieni: przykładowo przerzucimy daną operację z poniedziałku na wtorek, to konsumpcja materiału automatycznie przeniesie się na wykresie na kolejny dzień.

Każda modyfikacja na planie wpływa na analizę materiałową, co pozwala planistom podejmować lepsze decyzje strategiczne. np. odpowiednio wcześnie wykrywać zagrożenia związane z brakiem pokrycia w surowcach.

Aby porównać ze sobą scenariusze planu, wystarczy zapisać aktualny plan jako symulację, stworzyć i zapisać inny plan, a następnie z menu głównego wybrać opcję porównaj symulację. System porówna ze sobą oba plany pod kątem kluczowych wskaźników KPI

 

Tak, system DELMIA Ortems, dzięki modułowi Visual Interface Configurator, można połączyć z dowolnym systemem ERP.

Tak, można wprowadzić zmiany w zleceniach produkcyjnych bezpośrednio w planie produkcji. System automatycznie przebuduje plan uwzględniając nowe dane.

Tak, interfejs systemu DELMIA Ortems pozwala zmieniać i dostosowywać dynamicznie m.in. oś czasu, na której wyświetlane są zlecenia i operacje produkcyjne i ustawiać różne jednostki czasu. np. minuty, dni, tygodnie czy miesiące. System umożliwia też pełną konfigurację informacji na temat zleceń, które pojawiają się w systemie: można dowolnie zmieniać opisy zleceń, ich numery czy dowolne, inne informacje.

Tak, system posiada moduł raportowania, który pozwala na eksportowanie zestawień w formacie np. PDF. Drugi sposób raportowania to wyciąganie raportów bezpośrednio z bazy danych systemu do Excela albo dowolnego narzędzia statystycznego.

Tak, jeśli stworzymy plan uwzględniający dostępność surowców, to system automatycznie optymalizuje plan pod to kryterium. Ponadto system udostępnia różne możliwości analizy materiałowej; przykładowo podświetla na zielono operacje z pokryciem surowcowym, a na czerwono operacje zagrożone, bez pokrycia.

Planowanie produkcji w systemie DELMIA Ortems może odbywać się na dowolnej liczbie operacji – technicznie nie ma takich ograniczeń, choć istnieją dobre praktyki. Zakładamy, że wydajne harmonogramowanie produkcji (moduł Production Scheduler) odbywa się na od kilku do kilkudziesięciu tysięcy operacji.

W przypadku zgrubnego planowania średnio i długoterminowego (moduł Manufacturing Planner) liczba operacji się zwielokrotnia i można mówić nawet o kilkuset tysiącach operacji, które mogą być analizowane i zoptymalizowane w systemie.

Nie, system delmia Ortems jest systemem klasy APS i odpowiada za automatyczne przygotowanie optymalnego i realistycznego planu produkcji. 

Raportowanie produkcji odbywa się w systemach klasy MES i ERP, skąd dane o zakończeniu operacji i zleceń produkcyjnych trafiają do systemu APS.

Dla prawidłowego działania systemu należy zapewnić odpowiednie dane o modelu produkcji, czyli informacje o zasobach produkcyjnych czy produktach, komponentach i surowcach koniecznych do realizacji produkcji. Trzeba też dostarczyć informacje o operacjach produkcyjnych, które odzwierciedlają procesy produkcyjne – dla każdej z operacji wskazujemy np. jej wydajność czy czas trwania w odniesieniu do liczby przetwarzanych jednostek.

Wszystkie tego typu informacje muszą też być połączone w specyfikację materiałową (BOM) i w marszrutę produkcyjną. 

Następnie na koniec wprowadzamy wszystkie kryteria optymalizacji planu, np. czasy przezbrojenia, czy priorytety maszyn.

Tak; planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych oraz poszczególnych operacji może być przeprowadzone zarówno na grupę maszyn jak i na każdą z maszyn z osobna. 

Jeśli do wykonania operacji wskażemy tylko jedną, dedykowaną maszynę, to system tylko na niej będzie pozycjonował operacje. Jeśli natomiast przypiszemy grupę maszyn (maszyny alternatywne), system wybierze jedną maszynę z grupy – tę, która jest najlepszym wyborem w danej sytuacji planistycznej (np. ze względu na dostępność).

To zależy od definicji wydajności maszyny. Jeśli rozumiemy ją jako czas dostępny, to wskaźnik ten jest liczony jako stosunek czasu łącznych operacji zaplanowanych na danej maszynie do jej pełnego czasu dostępności. 

Jeśli wydajność rozumiemy jako liczbę jednostek możliwych do wykonania przez maszynę, to system porównuje liczbę jednostek zleconych w operacjach produkcyjnych do łącznej wydajności maszyny.

Informacja o wykonaniu produkcji jest przekazywana zazwyczaj z systemu MES (lub innego źródła danych o raportowaniu realizacji produkcji) do ERP, a stamtąd do systemu APS.

W zależności od liczby operacji, wydajność przeliczania i optymalizacji jest bardzo wysoka. Czas przeliczania trwa od mikrosekund, do kilkunastu minut (w przypadku bardzo rozbudowanych, długoterminowych modeli produkcji).

Poszerz swoją wiedzę ze Słownikiem APS!

Poznaj nasze Rozwiązania

Poszukaj na Blogu

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas!

Słownik APS

A

ATO

ATO (Assemble to Order, montaż na zamówienie) – biznesowa strategia produkcji, zakładająca utrzymywanie odpowiednich zapasów części, elementów, całych segmentów w celu szybszego zmontowania finalnych produktów zamówionych przez klienta. Przykładem ATO może być producent komputerów PC, który po otrzymaniu zamówienia montuje dostosowany do wymagań komputer przy użyciu kompontentów: klawiatury, monitora, płyty głównej.

APS

APS (Advanced Planning and Scheduling, zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji) – stanowi rozwinięcie systemu ERP, pozwala wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją, umożliwia tworzenie w krótkim czasie harmonogramu produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie, uwzględniając ograniczone możliwości zasobów produkcyjnych.

B

Batch Production

Batch Production (produkcja wsadowa) – metoda produkcji, w której produkty są wytwarzane w określonych grupach lub ilościach w założonych ramach czasowych. Pozwala na wprowadzanie czasowych zmian i modyfikacji w trakcie całego procesu produkcyjnego. Występuje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i farmaceutyczny.

BOM

BOM (Bill Of Materials, zestawienie materiałowe) – wykaz surowców, podzespołów, części i ilości każdego z nich, potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu.

C

Changeover

Changeover (czas przezbrajania) – czas potrzebny na przygotowanie maszyny do wykonania kolejnych operacji produkcyjnych (montaż innego narzędzia, zmianę parametrów maszyny, czyszczenie, wykonanie próbnych komponentów itp.). W zależności od produkcji czas ten może wynosić od kilku minut do kilku dni. Odpowiednia optymalizacja tych czasów pozwala na zwiększenie czasu produkcji i jej wydajności.

Continuous Manufacturing

Continuous Manufacturing (produkcja ciągła) – organizacja produkcji, w której proces technologiczny jest realizowany nieprzerwanie (przez całą dobę i siedem dni w tygodniu), doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany.

Customer Service Level

Customer Service Level (poziom obsługi klienta) – to miara zadowolenia klienta z zaspokojenia jego potrzeb przede wszystkim pod względem jakości dostarczonych produktów, terminowości wykonania zamówienia, niezawodności i komfortu.

D

Demand Planning

Demand Planning (planowanie popytu) – wielofunkcyjny proces, który pomaga oszacować wielkość popytu i sprzedaży w celu takiego zorganizowania procesów produkcyjnych i zaplanowania budżetu, aby zaspokoić zapotrzebowania klientów na produkty, jednocześnie minimalizując nadmierne zapasy i unikając zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Discrete Manufacturing

Discrete Manufacturing (produkcja dyskretna) – produkcja wyróżniających się i zliczalnych jednostek wyrobów. Przykładem może być produkcja silników lub samolotów. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja dyskretna polega na produkcji jednostkowej – dostarczaniu pojedynczych jednostek produktu końcowego.

Digital Manufacturing

Digital Manufacturing (produkcja cyfrowa) – zastosowanie systemów komputerowych w produkcji, łańcuchach dostaw, procesach. Cyfrowe technologie łączą systemy i procesy we wszystkich obszarach produkcji i tworzą zintegrowane podejście do operacji produkcyjnych, od projektu do wytworzenia i serwisowania produktów końcowych.

E

EWI

EWI (Electronic Work Instruction, elektroniczne instrukcje pracy) – narzędzia w postaci filmów, obrazów, a nawet oprogramowania do wizualizacji 3D i symulacji, które instruują pracowników hali produkcyjnej, jak mają wykonywać swoje zadania.

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa) – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, tj. zespołem pracowników, zasobami materiałowymi, finansami, umożliwiający optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

F

Forecast

Forecast – przewidywanie wielkości produkcji (popytu, sprzedaży, zapotrzebowania na zasoby czy nowe produkty) w wyniku badania i analizy dostępnych istotnych danych.

G

Genealogy

Genealogy (genealogia) – jedna z funkcji systemu zarządzania produkcją, pozwalająca na kontrolowanie partii produkcyjnych poprzez śledzenie pochodzenia gotowego wyrobu od surowca po produkt finalny, od dostawcy do odbiorcy końcowego. Śledzenie procesów produkcyjnych i tworzenie genealogii to obecnie podstawowy element kontroli produkcji, gwarantujący bezpieczeństwo klienta.

L

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing – system zarządzania produkcją, mający na celu minimalizację wykorzystania wszystkich zasobów, włączając w to czas. Jednocześnie zakłada dostarczanie produktów i usług o najwyższej jakości, przy zachowaniu niskich kosztów produkcji.

Load Leveling

Load Leveling – metoda zmniejszania dużych wahań obciążeń i dostosowania potrzeb produkcyjnych do wydajności zasobów. Pozwala na optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu.

Labor

Labor – zasoby ludzkie wspierające realizację procesów produkcyjnych.

M

Machines Gantt Charts

Machines Gantt Charts (wykres Gantta dla maszyn) – rodzaj wykresu słupkowego, który służy do wizualnego wyświetlania harmonogramu pracy maszyn. Obrazuje on przepływ zaplanowanych operacji w określonym przedziale czasu. Działania te są planowane dla tych zasobów, które posiadają wolne moce produkcyjne i technologicznie mogą wykonać określoną operację. Taki układ graficzny ułatwia planistom planowanie i kontrolowanie planu produkcji.

MES

MES (Manufacturing Execution System, system zarządzania produkcją) – system wykorzystywany w produkcji do śledzenia i dokumentowania przetwarzania surowców w produkty gotowe, umożliwiający efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym oraz kontrolę wielu elementów procesu produkcyjnego, np. nakładów, personelu, maszyn i usług wsparcia.

MOM

MOM (Manufacturing Operations Management, zarządzanie operacjami produkcyjnymi) – obejmuje działania klasycznego systemu MES, czyli np. zarządzanie działaniami pracowników, zasobami i materiałami, przy jednoczesnym umożliwieniu zarządzania całym przedsiębiorstwem, tj. kontrola magazynowania, wysyłki, konserwacji materiałów, jakości.

MP

MP (DELMIA Ortems Manufacturing Planner) – moduł wykorzystywany do planowania zdolności produkcyjnych w perspektywie średnio i długoterminowej. Jego zasadniczą rolą jest zapewnienie zdolności produkcyjnych dla przyjętego planu produkcji.

MPS

MPS (Master Production Schedule, Główny Harmonogram Produkcji) – szczegółowy plan produkcji danego produktu w rozbiciu na określone interwały czasowe (np. dni, tygodnie czy miesiące), przygotowywany na podstawie prognoz popytu na dany asortyment, poszerzanych o odnotowane w systemie zamówienia. W skład MPS wchodzą 3 podplany logistyczne: plan zapotrzebowania, plan produkcji, plan zapasów.

MTO

MTO (Make to Order, produkcja na zamówienie) – model realizacji produkcji bezpośrednio na zlecenie, bez długookresowych planów, w którym produkt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Taki model wykorzystuje się w produkcji artykułów rzemieślniczych, tworzeniu systemów informatycznych, branży automotive, ręcznie wykonywanych wyposażeń budynków, personalizowanych produktów ekskluzywnych.

MP

MP (DELMIA Ortems Manufacturing Planner) – moduł wykorzystywany do planowania zdolności produkcyjnych w perspektywie średnio i długoterminowej. Jego zasadniczą rolą jest zapewnienie zdolności produkcyjnych dla przyjętego planu produkcji.

MPS

MPS (Master Production Schedule, Główny Harmonogram Produkcji) – szczegółowy plan produkcji danego produktu w rozbiciu na określone interwały czasowe (np. dni, tygodnie czy miesiące), przygotowywany na podstawie prognoz popytu na dany asortyment, poszerzanych o odnotowane w systemie zamówienia. W skład MPS wchodzą 3 podplany logistyczne: plan zapotrzebowania, plan produkcji, plan zapasów.

MTO

MTO (Make to Order, produkcja na zamówienie) – model realizacji produkcji bezpośrednio na zlecenie, bez długookresowych planów, w którym produkt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Taki model wykorzystuje się w produkcji artykułów rzemieślniczych, tworzeniu systemów informatycznych, branży automotive, ręcznie wykonywanych wyposażeń budynków, personalizowanych produktów ekskluzywnych.

MTS

MTS (Make to Stock, produkcja na zapas) – tradycyjna strategia produkcji stosowana przez firmy w celu dopasowania zapasów do przewidywanego zapotrzebowania konsumentów. Zamiast ustalać poziom produkcji, a następnie próbować sprzedawać towary, firma korzystająca z modelu MTS szacuje wielkość zamówień na produkty, a następnie zaopatrza się w wystarczającą ilość zapasów, aby zrealizować te zamówienia. Taki model produkcji stosowany jest w branży FMCG, farmacji, produkcji artykułów spożywczych, kosmetyków, chemii gospodarczej.

O

Ograniczenia drugiego rzędu

Ograniczenia drugiego rzędu – ograniczenia związane z procesami wspomagającymi wejście i wyjście procesów podstawowych. Zaliczamy do nich m.in.: kontrolę ilościową i jakościową przyjmowanych materiałów, magazynowanie i składowanie, etykietowanie i pakowanie wysyłanych produktów. Ograniczenia drugiego rzędu to również wszystkie urządzenia peryferyjne (np. końcówki, narzędzia) oraz dodatkowe maszyny wspomagające proces produkcji.

Order

Order – zamówienie składane przez Klienta na produkt, zawierające jego ilość do wyprodukowania oraz oczekiwane daty realizacji.

P

PLM

PLM (Product Lifecycle Management, zarządzanie cyklem życia produktu) – proces zarządzania całym cyklem życia produktu od koncepcji wyrobu przez opracowanie konstrukcyjno-technologiczne, produkcję, serwis produktu aż do utylizacji. Zwykle zawiera w sobie możliwość utrzymywania aktualnej dokumentacji z wszelkimi jej zmianami.

Production Plan

Production Plan (plan produkcji) – dokładny plan dotyczący asortymentu oraz ilości wyrobów gotowych, przewidzianych do wytworzenia, a także takie rozłożenie ich produkcji w czasie, aby zrealizować plan sprzedaży i osiągnąć zakładany zysk. Plan produkcji uwzględnia połączone ze sobą zarówno zagadnienia techniczne, jak i organizacyjne, ekonomiczne i zarządzania.

Production Schedule

Production Schedule (harmonogram produkcji) – szczegółowy harmonogram wytworzenia danego asortymentu wyrobów, z podziałem na partie produkcyjne oraz z ustalonymi szczegółowymi terminami rozpoczęcia i zakończenia każdej partii.

Procurement Planning

Procurement Planning (planowanie zamówień) – proces identyfikacji i konsolidacji wymagań na poszczególne surowce, komponenty itp. oraz określenia ram czasowych ich zamówień w celu posiadania ich w odpowiednim, wymaganym przez klienta czasie. Dobrze przygotowany plan zamówień zawiera identyfikację i wybór dostawców/wykonawców/konsultantów.

PS

PS (DELMIA Ortems Production Scheduler) – moduł, który służy do tworzenia i obsługi szczegółowego harmonogramu produkcji w perspektywie krótkoterminowej. Bazując na sprawdzonym mechanizmie (silniku optymalizacyjnym), optymalizuje wykorzystanie zasobów produkcyjnych, zapewniając w ten sposób zawsze wykonalny, zoptymalizowany plan dzięki właściwemu sekwencjonowaniu operacji na produkcji. Production Scheduler umożliwia użytkownikowi manualną interakcję z planem. W oparciu o graficzne narzędzia decyzyjne, każdy aspekt planu można modyfikować, mając pewność, że wszystkie ograniczenia produkcyjne i materiałowe będą w pełni respektowane.

R

Routing

Routing (marszruty, ścieżki produkcyjne) – szczegółowy zbiór informacji opisujących sposób wyprodukowania danego wyrobu. Obejmuje on informacje o operacjach, które należy wykonać, ich kolejność, stanowiska robocze oraz normy czasowe.

S

Safety Stock

Safety Stock (zapas bezpieczeństwa) – dodatkowa ilość towaru utrzymywana w celu zmniejszenia ryzyka braku towaru w magazynie. Działa jako zapas buforowy w przypadku, gdy sprzedaż jest większa niż planowana i/lub dostawca nie jest w stanie dostarczyć dodatkowych jednostek w oczekiwanym czasie.

S&OP

S&OP (Sales & Operations Planning, planowanie sprzedaży i produkcji) – proces polegający na określeniu strategii realizacji celów przedsiębiorstwa, pozwalający na znalezienie rozwiązania kompromisowego pomiędzy żądaniami sprzedawców, specjalistów od marketingu, finansów, działalności operacyjnej i logistyki. Zastosowanie S&OP pozwala zredukować poziom nadmiernych zapasów oraz usprawnić działanie firmy, a w konsekwencji uzyskać zmniejszenie kosztów.

Supply Planning

Supply Planning (planowanie dostaw) – cały proces planowania, który obejmuje operacje dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia zgodnie z prognozami popytu, z uwzględnieniem ograniczeń wydajności i dostępności materiałów. Celem procesu jest zaplanowanie podaży, która jak najlepiej zaspokoi popyt na oferowany produkt/usługę.

SRP

SRP (DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner) – rozwiązanie pozwalające na tworzenie wielopoziomowych zestawień materiałów (BOM) i wspólnych zleceń produkcyjnych na półwyroby dla wielu wyrobów gotowych. Umożliwia planowanie produkcji i szczegółowe przygotowywanie harmonogramów produkcji w ramach jednego systemu planowania (APS). Generuje zlecenia dla wszystkich poziomów BOMów przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności maszyn, urządzeń, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności.

SUR

SUR (służby utrzymania ruchu) – dział w firmie produkcyjnej stworzony dla zapewnienia dostępności infrastruktury technicznej zakładu, czyli maszyny, urządzenia, instalacji, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej eksploatacji infrastruktury. SUR odpowiada także często za konserwacje, remonty i przeglądy maszyn, prowadzenie rejestru wyposażenia zakładu, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy.

T

Time buckets

Time buckets – to określone przedziały czasu używane w celu zaplanowania procesów produkcyjnych.

Traceability

Traceability (zdolność wyśledzenia, identyfikowalność) – monitorowanie produktu oraz jego pochodzenia na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

U

Unit Manufacturing

Unit Manufacturing (produkcja jednostkowa) – produkcja realizowana na zlecenie klientów. Konstrukcja i technologia są zwykle indywidualne, powtarzalność produkcji jest niewielka lub żadna.

V

VIC

VIC (Visual Interface Configurator) – rozwiązanie umożliwiające integrację systemu DELMIA Ortems z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak pliki, bazy danych lub inne systemy informatyczne. Sprawdzona technologia tego narzędzia umożliwia łatwą komunikację z innymi systemami, nie wymagając przy tym tworzenia kodu/programowania. Za pomocą tego modułu realizowane są połączenia między innymi z systemami ERP i MES.

W

WO

WO (Work Order, zlecenie produkcyjne) – to dokument przekazany przez planistę do hali produkcyjnej jako sygnał do wyprodukowania określonej ilości określonego towaru.

Working Stock

Working Stock (zapas roboczy) – ilość materiałów i elementów stanowiących potrzebny w danym okresie zapas w celu zapewnienia optymalnego przebiegu produkcji.

KONTAKT

Porozmawiajmy o planowaniu produkcji w Twojej Firmie!
Skontaktuj się z nami!

Administratorem Twoim danych osobowych jest Andea Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, Polska, numer KRS: 0000419451. Celem przetwarzania danych jest odpowiedź na Twoje zapytanie oraz, w przypadku wyrażenia zgody, przekazanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach. Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na kontakt w celach marketingowych w dowolnym momencie - w tym celu wyślij e-mail na adres: rodo@andea.com. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie Polityka prywatności.